תנאי שימוש

 1. חברת Level App הנה חברה העוסקת בפיתוח תוכנה, פיתוח אתרים, פיתוח אפליקציות, קידום ושיווק אתרים, פיתוח יוזמויות ואוטומציות, ובכלל זה טכנולוגיות בכללותן (להלן: "Level App").

 2. חברת Level App שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי המשתמש ולעשות בהם שימוש למטרות החברה בלבד.

 3. מטרת רשימת דיוור באתר החברה, ובכלל זה גם המידע המופיע באתר, הינה חיזוק הקשר עם לקוחות חברת Level App ו/או אנשים העוסקים בעולם התוכנה והטכנולוגיה ו/או מתעניינים בשירותי החברה.

 4. כל אדם או גוף אשר בוחר להצטרף לרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים מקבל עליו את תנאיו של תקנון זה ללא סייג או תנאי ולמען הסר כל ספק, השארת כתובת הדוא"ל שתשלח ל– Level App, אם תשלח ו/או התחברות באחת הדרכים האחרות, לרבות לאתר המידע, כפי שתתאפשר על ידי Level App מהווה אישור כי השולח/המתחבר (להלן: "המשתתף") נרשם לרשימת הדיוור של Level App.

 5. כל שנכתב בתקנון זה בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה וכל שנכתב בתקנון זה בלשון נקבה מתכוון גם ללשון זכר, כל שבלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים ולהיפך.

 6. רשימת הדיוור או רשימת המשתתפים הינם רשימה של נתונים אשר יאספו על כל אדם או גוף ואשר יאספו וישמרו על ידי Level App במאגר מידע ממוחשב אשר ברשותה ואשר יאוחסן על פי שיקול דעה של Level App על שרתים שלה או שרתים של צד שלישי כלשהו.

 7. משתתף המצטרף לרשימת הדיוור באתר Level App ו/או בכל דרך אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Level App, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים הנה חינם וכל אדם ו/או גוף יכול וזכאי להצטרף לרשימה ולהשתתף.

 8. פרטי המשתתפים, כפי שיאספו על ידי Level App, ישמשו את חברת Level App בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהו, אלא בהתאם להוראות כל דין.

 9. השימוש: בכפוף לאמור לעיל, תשתמש חברת Level App בפרטי המשתתפים, בהתאם לשיקול הבלעדי ובתוך כך, לרבות:

  1. תקשורת שוטפת עם חברת Level App ו/או מי מסוכניה ו/או אורגניה.

  2. עדכונים על פרסומים חדשים בנושאי טכנולוגיה ושיווק ובכלל זה כלל תחומי העיסוק של חברת Level App.

  3. עדכונים בדבר פרויקטים והזדמנויות הקשורות לחברת Level App.

  4. פרסומים, כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: "החוק").

  5. Remarketing או כל אמצעי פרסום אחר.

 10. בהעברת כתובת הדוא"ל ו/או כל פרט מזהה אחר של המשתתף ל– Level App, מאשר המשתתף ומסכים כי:

  1. הוא מבקש להצטרף לרשימת הדיוור של Level App ונותן את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל ולהלן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלLevel App.

  2. פרטיו יאספו על ידי Level App וישמרו לשם השימושים דלעיל ולהלן.

  3. חברת Level App תשמש בפרטים, כפי שיאספו על ידה, לשם שליחת דברי דואר ו/או דברי פרסומות מסחרית כהגדרתם בחוק ו/או לכל שימוש חוקי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  4. הוא מוותר על כל חובה חוקית של Level App בהתאם לחוק בכל הקשור למשלוח הודעות פרסומות ו/או פרסומת מסחרית.

  5. הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הודעות הדיוור, שמירת פרטיו ברשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים, כל טעות, מעשה או מחדל שלLevel App ו/או מי מטעמה בקשר עם פרטי המשתתף ו/או בקשר עם המסרים ו/או דברי הפרסומות אשר ישלחו אליו, אם ישלחו וכפי שישלחו על ידיLevel App ו/או מי מטעמה.

  6. כל מידע אשר ייאסף ברשימת המשתתפים ישמש את חברת Level App ובשום מקרה לא יחשב השימוש בו כפגיעה בפרטיות המשתתף ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  7. אין באמור במידע אשר נשלח למשתתף על ידי Level App באמצעות הדוא"ל ו/או בכל אמצעי אחר משום המלצה מקצועית לפעול בכל צורה או דרך והשימוש בכל מידע אשר ימסר על ידי Level App במסרים אשר ישלחו על ידה, יעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ואחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או מי מטעמו ו/או מי אשר נמסר לו המידע ו/או כל מאן דהו אחר והוא משחרר את Level App מכל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג, אשר נגרם לו, אם נגרם כתוצאה מהשימוש במסרים ו/או במידע שנמסר על ידי Level App.

   למען הסר כל ספק, Level App ממליצה בחום להשתמש בשירותיו של יועץ מקצועי מיומן ומנוסה בתחום הרלוונטי לכם וזאת בטרם תפעלו בכל צורה או דרך.

 11. הסרה מרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה אשר יצורף לכל דבר דואר ו/או מסר ו/או פרסום אשר ישלח על ידי Level App.

 12. בנוסף לאמור לעיל, יקבל המשתתף את הזכות וההרשאה להכנס לאתר המידע של Level App (להלן: "אתר המידע").

 13. אתר המידע יכלול מידע מקצועי בתחומי הפעילות של Level App וכן מידע שיווקי ו/או פרסומי בהתאם לשיקול דעתה של Level App.

 14. המידע אשר יפורסם באתר המידע, הנו מידע אשר חברת Level App ראתה לנכון לפרסמו באתר המידע, אך אין באמור, ו/או במידע אשר מפורסם באתר המידע משום המלצה ו/או עצה לפעול באופן כזה או אחר וכל שימוש שיעשה המשתתף באתר המידע ו/או במידע שבוע ו/או בנתונים המפורסמים בו, יעשה על אחריות המשתתף והמשתתף משחרר בזה את חברת Level App, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה בגין נזק אשר נגרם לו, אם נגרם לו כתוצאה מהשימוש במידע אשר באתר המידע ו/או בכלל המסופק על ידי חברת Level App למשתתף.

 15. הכניסה לאתר המידע תיעשה על ידי שם משתמש וסיסמה שיסופקו על ידי חברת Level App או התחברות באמצעות גוגל, פייסבוק או טוויטר. Level App שומרת לעצמה את הזכות, להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת ו/או לשנות את דרכי הכניסה לאתר המידע וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 16. המידע אשר ייאסף על ידי חברת Level App, כפי שיימסר על ידי המשתמשים ישמש את חברת Level App.

 17. במידת הצורך, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת Level App , תרשום Level App את רשימת המשתמשים כמאגר מידע רשום, וזאת בין היתר במידה ותידרש לכך על פי דין.

 18. זולת הדרכים המנויות לעיל, המשתתף זכאי ורשאי לבטל את התקשרותו לפי תקנון זה עם Level App על ידי מתן הודעה בכתב על כך ל– Level App בכתובת נטור 3, ראשל״צ. במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה אצל חברת Level App יוסרו כל פרטי המשתמש מרשימת המשתתפים של Level App וכל זכויות המשתתף תופסקנה.

 19. חברת Level App רשאית לא לאשר הצטרפותו של אדם או גוף לרשימת המשתתפים ו/או להסירו מרשימת המשתתפים וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתהיה לה חובה לנמק את סיבת הסירוב.

 20. המשתתף הינו האחראי הבלעדי לעדכן את פרטיו אצל חברת Level App וזאת על מנת שיוכל להמשיך ולהינות מרשימת הדיוור ואתר המידע ו/או כל שירות / מוצר אחר כפי שתספק Level App למשתתפים.

 21. חברת Level App רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להפסיק את הפעילות בכלל ו/או איזה חלק ממנה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה.