תנאי שימוש

 1. חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ הנה חברה העוסקת בפיתוח תוכנה, פיתוח אתרים, פיתוח אפליקציות, קידום ושיווק אתרים, פיתוח יוזמויות ואוטומציות, ובכלל זה טכנולוגיות בכללותן (להלן: "אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ").
 2. חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי המשתמש ולעשות בהם שימוש למטרות החברה בלבד.
 3. מטרת רשימת דיוור באתר החברה, ובכלל זה גם המידע המופיע באתר, הינה חיזוק הקשר עם לקוחות חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ ו/או אנשים העוסקים בעולם התוכנה והטכנולוגיה ו/או מתעניינים בשירותי החברה.
 4. כל אדם או גוף אשר בוחר להצטרף לרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים מקבל עליו את תנאיו של תקנון זה ללא סייג או תנאי ולמען הסר כל ספק, השארת כתובת הדוא"ל שתשלח ל– אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ, אם תשלח ו/או התחברות באחת הדרכים האחרות, לרבות לאתר המידע, כפי שתתאפשר על ידי אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ מהווה אישור כי השולח/המתחבר (להלן: "המשתתף") נרשם לרשימת הדיוור של אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ.
 5. כל שנכתב בתקנון זה בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה וכל שנכתב בתקנון זה בלשון נקבה מתכוון גם ללשון זכר, כל שבלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים ולהיפך.
 6. רשימת הדיוור או רשימת המשתתפים הינם רשימה של נתונים אשר יאספו על כל אדם או גוף ואשר יאספו וישמרו על ידי אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ במאגר מידע ממוחשב אשר ברשותה ואשר יאוחסן על פי שיקול דעה של אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ על שרתים שלה או שרתים של צד שלישי כלשהו.
 7. משתתף המצטרף לרשימת הדיוור באתר אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ ו/או בכל דרך אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים הנה חינם וכל אדם ו/או גוף יכול וזכאי להצטרף לרשימה ולהשתתף.
 8. פרטי המשתתפים, כפי שיאספו על ידי אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ, ישמשו את חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהו, אלא בהתאם להוראות כל דין.
 9. השימוש: בכפוף לאמור לעיל, תשתמש חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ בפרטי המשתתפים, בהתאם לשיקול הבלעדי ובתוך כך, לרבות:
  1. תקשורת שוטפת עם חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ ו/או מי מסוכניה ו/או אורגניה.
  2. עדכונים על פרסומים חדשים בנושאי טכנולוגיה ושיווק ובכלל זה כלל תחומי העיסוק של חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ.
  3. עדכונים בדבר פרויקטים והזדמנויות הקשורות לחברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ.
  4. פרסומים, כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: "החוק").
  5. Remarketing או כל אמצעי פרסום אחר.
 10. בהעברת כתובת הדוא"ל ו/או כל פרט מזהה אחר של המשתתף ל– אל.אנד.איי
  טכנולוגיות בע״מ, מאשר המשתתף ומסכים כי:
  1. הוא מבקש להצטרף לרשימת הדיוור של אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ ונותן את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל ולהלן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שלאל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ.
  2. פרטיו יאספו על ידי אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ וישמרו לשם השימושים דלעיל ולהלן.
  3. חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ תשמש בפרטים, כפי שיאספו על ידה, לשם שליחת דברי דואר ו/או דברי פרסומות מסחרית כהגדרתם בחוק ו/או לכל שימוש חוקי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  4. הוא מוותר על כל חובה חוקית של אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ בהתאם לחוק בכל הקשור למשלוח הודעות פרסומות ו/או פרסומת מסחרית.
  5. הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הודעות הדיוור, שמירת פרטיו ברשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים, כל טעות, מעשה או מחדל שלאל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ ו/או מי מטעמה בקשר עם פרטי המשתתף ו/או בקשר עם המסרים ו/או דברי הפרסומות אשר ישלחו אליו, אם ישלחו וכפי שישלחו על ידי אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ ו/או מי מטעמה.
  6. כל מידע אשר ייאסף ברשימת המשתתפים ישמש את חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ ובשום מקרה לא יחשב השימוש בו כפגיעה בפרטיות המשתתף ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  7. אין באמור במידע אשר נשלח למשתתף על ידי אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ באמצעות הדוא"ל ו/או בכל אמצעי אחר משום המלצה מקצועית לפעול בכל צורה או דרך והשימוש בכל מידע אשר ימסר על ידי אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ במסרים אשר ישלחו על ידה, יעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ואחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או מי מטעמו ו/או מי אשר נמסר לו המידע ו/או כל מאן דהו אחר והוא משחרר את אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ מכל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג, אשר נגרם לו, אם נגרם כתוצאה מהשימוש במסרים ו/או במידע שנמסר על ידי אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ.

   למען הסר כל ספק, אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ ממליצה בחום להשתמש בשירותיו של יועץ מקצועי מיומן ומנוסה בתחום הרלוונטי לכם וזאת בטרם תפעלו בכל צורה או דרך.
 11. הסרה מרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה אשר יצורף לכל דבר דואר ו/או מסר ו/או פרסום אשר ישלח על ידי אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ.
 12. בנוסף לאמור לעיל, יקבל המשתתף את הזכות וההרשאה להכנס לאתר המידע של
  אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ (להלן: "אתר המידע").
 13. אתר המידע יכלול מידע מקצועי בתחומי הפעילות של אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ וכן מידע שיווקי ו/או פרסומי בהתאם לשיקול דעתה של אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ.
 14. המידע אשר יפורסם באתר המידע, הנו מידע אשר חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ ראתה לנכון לפרסמו באתר המידע, אך אין באמור, ו/או במידע אשר מפורסם באתר המידע משום המלצה ו/או עצה לפעול באופן כזה או אחר וכל שימוש שיעשה המשתתף באתר המידע ו/או במידע שבוע ו/או בנתונים המפורסמים בו, יעשה על אחריות המשתתף והמשתתף משחרר בזה את חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה בגין נזק אשר נגרם לו, אם נגרם לו כתוצאה מהשימוש במידע אשר באתר המידע ו/או בכלל המסופק על ידי חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ למשתתף.
 15. הכניסה לאתר המידע תיעשה על ידי שם משתמש וסיסמה שיסופקו על ידי חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ או התחברות באמצעות גוגל, פייסבוק או טוויטר. אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ שומרת לעצמה את הזכות, להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת ו/או לשנות את דרכי הכניסה לאתר המידע וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 16. המידע אשר ייאסף על ידי חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ, כפי שיימסר על ידי המשתמשים ישמש את חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ.
 17. במידת הצורך, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ , תרשום אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ את רשימת המשתמשים כמאגר מידע רשום, וזאת בין היתר במידה ותידרש לכך על פי דין.
 18. זולת הדרכים המנויות לעיל, המשתתף זכאי ורשאי לבטל את התקשרותו לפי תקנון זה עם אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ על ידי מתן הודעה בכתב על כך ל– אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ בכתובת נטור 3, ראשל״צ. במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה אצל חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ יוסרו כל פרטי המשתמש מרשימת המשתתפים של אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ וכל זכויות המשתתף תופסקנה.
 19. חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ רשאית לא לאשר הצטרפותו של אדם או גוף לרשימת המשתתפים ו/או להסירו מרשימת המשתתפים וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתהיה לה חובה לנמק את סיבת הסירוב.
 20. המשתתף הינו האחראי הבלעדי לעדכן את פרטיו אצל חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ וזאת על מנת שיוכל להמשיך ולהינות מרשימת הדיוור ואתר המידע ו/או כל שירות / מוצר אחר כפי שתספק אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ למשתתפים.
 21. חברת אל.אנד.איי טכנולוגיות בע״מ רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתההבלעדי להפסיק את הפעילות בכלל ו/או איזה חלק ממנה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה.